preskoči na sadržaj

Osnovna škola Plaški

Login
Tražilica

  

  

Kalendar
« Lipanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Idemo u srednju!!!

Raspored zvonjenja

 

 

 

SAT
0. 8:10 8:55
1. 9:00 9:45
2. 9:50 10:35
3. 10:50 11:35
4. 11:40 12:25
5. 12:30 13:15
6. 13:20 14:05
7. 14:10 14:55
Pristup Informacijama

PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvadak iz važećih propisa:

Članak 1.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13.) te Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15.)  „uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti,propisuju se načela,ograničenja,postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija,djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona“.

 

„Tijela javne vlasti“u smislu ovoga Zakona su tijela državne uprave,druga državna tijela,jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osoba i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se temeljem posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta,davanja i sl.), kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo“ .

 

„Informacija“ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta,zapisa,dosjea, registra,neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani,nacrtani,tiskani,snimljeni,magnetni,optički,elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“

„Ponovna uporaba“ znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu;“

„Vlasnik informacije“ je tijelo javne vlasti u okviru čijeg djelokruga je nastala informacija klasificirana stupnjem tajnosti odnosno tijelo druge države ili međunarodna organizacija u okviru čijeg djelokruga je nastala međunarodna informacija“

„Tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati:

1)zakone i ostale propise koji se odnose na njihovo područje rada

2)opće akte i odluke koje donose,kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje;

3) nacrte zakona i drugih propisa te općih akata za koje se provodi postupak savjetovanja s javnošću, u skladu s člankom 11.ovoga Zakona

4)godišnje planove,programe,strategije,upute,izvješća o radu,financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti;

5)registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njegove nadležnosti i načinu  pristupa i ponovne uporabe;

6)informacije o javnim uslugama koje tijelo javne vlasti pruža, na vidljivu mjestu, uz poveznicu na one koje pruža elektroničkim putem;

7) podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument kojim se utvrđuju prigodi i rashodi tijela javne vlasti te podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta;

8) informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa;

9) informacije o postupcima javne nabave, dokumentaciju potrebnu za nadmetanje, informacije o izvršavanju ugovora i druge informacije za koje postoji obveza objavljivanja sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava;

10) obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u najtečajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka;

11) informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i vodittelja ustrojstvenih jedinica i njihovima podacima za kontakt;

12) zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlati i službene dokumente usvojene na tim sjednicama te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti na kojima s eodlučuje o pravima i interesima korisnika;

13)obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija na vidljivu mjestu, s podacima za kontakt službenika za informiranje, potrebnim obrascima ili poveznicama na obrasce te visinom naknade za pristup informacijama ili poveznicama na obrasce te visinom naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, sukladno kriterijima iz članka 19.stavak 3.ovoga Zakona;

14) odgovore na najčešće postavljena pitanja, o načinu podnošenja upita građana i medija, kao i ostale informacije (vijesti, priopćenja uza javnost, podaci o aktivnostima), u svrhu informiranja javnosti o svom radu i ostvarivanju njihovih prava i izvršavanju obveza.

Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na informacije za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama ovoga Zakona.“

preskoči na navigaciju