preskoči na sadržaj

Osnovna škola Plaški

Login

 

Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Tražilica
Raspored zvonjenja

SAT
0. 8:10 8:55
1. 9:00 9:45
2. 9:50 10:35
3. 10:45 11:30
4. 11:40 12:25
5. 12:30 13:15
6. 13:20 14:05
7. 14:05 14:55
PRAVILNICI I PROPISI
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
ETIČKI KODEKS
Autor: Administrator , 16. 12. 2009.

ETIČKI KODEKS
OSNOVNE ŠKOLE PLAŠKI

U cilju ostvarenja, očuvanja i razvoja kvalitetnih međuljudskih odnosa, pozitivnih rezultata u procesu obrazovanja i prijenosa znanja te radi izgradnje, čuvanja i daljnjeg razvoja kolektivnog ugleda Osnovne škole Plaški u Plaškom te osobnog ugleda svih njenih radnika i učenika, Učiteljsko vijeće donosi slijedeći ETICKI KODEKS OSNOVNE ŠKOLE PLAŠKI (u daljnjem tekstu: Etički kodeks), kao obvezujući dokument o normama ponašanja u Osnovnoj školi Plaški u Plaškom (u daljnjem tekstu: Škola).


I. Svrha Etičkoga kodeksa

Svrha je Etičkoga kodeksa utvrditi opće etičke smjernice i postupke vezane uz njih, upozoriti na dužnosti i obveze te promicati etičke vrijednosti specifične za djelatnost Škole u najširem smislu. Promicanje etičkih vrijednosti i etičkoga ponašanja u ovom kodeksu - obveza je svih radnika Škole, učenika, roditelja i ostalih zainteresiranih osoba – korisnika usluga škole.
Svi učenici, roditelji i druge zainteresirane osobe za rad Škole bit će upoznati s Etičkim kodeksom i pravilima ponašanja koja imaju pravo očekivati od radnika Škole.
Radnici Škole, učenici, roditelji i druge zainteresirane osobe za rad škole dužni su, u obavljanju svojih poslova, pridržavati se odredaba ovoga Etičkog kodeksa.


II. Temeljna načela i pravila Etičkoga kodeksa

Načelo ostvarivanja ljudskih prava

Škola donošenjem i provođenjem Etičkoga kodeksa osigurava svakom radniku i učeniku i ostalim korisnicima usluga škole ostvarivanje svih ljudskih prava unutar Škole te poštivanje svih prava zajamčenih Ustavom i zakonima Republike Hrvatske.

Načelo poštivanja integriteta i dostojanstva osobe

Svi radnici Škole, učenici i roditelji trebaju biti poštovani kao osobe - u skladu sa
zajamčenim pravima na život, integritet i dostojanstvo. Svim radnicima Škole, učenicima i
roditeljima mora biti osigurano pravo na privatnost.

Načelo jednakosti i pravednosti

Svaki radnik Škole, učenik i njegov roditelj treba se ponašati u skladu s načelom jednakosti i pravednosti, na način koji isključuje svaku diskriminaciju, zlostavljanje, uznemiravanje ili iskorištavanje. Škola je dužna osigurati uvjete za ostvarivanje načela jednakosti i pravednosti.
Radnici Škole ne smiju zlouporabiti svoj autoritet i ne smiju dopustiti da osobni interesi i odnosi utječu na etično i profesionalno obavljanje radnih obveza.

Načelo profesionalnosti

Od radnika Škole očekuje se da odgovorno, savjesno, profesionalno i etički ispravno
ispunjavaju sve svoje obveze prema učenicima, kolegama, roditeljima i ostalim suradnicima.
U svojemu djelovanju radnici Škole slijede načela profesionalne izvrsnosti, objektivnosti, razboritosti, pravilnosti, dijaloga, tolerancije i humanosti.

Načelo poštivanja zakona i pravnih postupaka
Svi radnici škole poštuju sve pravne propise i pravne postupke koji se tiču njihovih obveza kao radnika škole.
Sva sporna pitanja oko tumačenja i primjene načela Etičkoga kodeksa radnici rješavaju unutar škole dogovorno.

Načelo međusobnog uvažavanja

Radnik škole poštuje osobnost učenika, kolega, roditelja i drugih suradnika bez obzira na rasu, vjeru, etničko podrijetlo, socijalni ili bračni status, spol i spolnu orijentaciju,
invalidnost, zdravstveni status, fizički izgled, dob i politiku opredijeljenost

Načelo mirnog suživota u školi

Obveza je radnika Škole svojim ponašanjem ostvariti dobro i ugodno radno ozračje u školi.
Neprihvatljivo je svako neprimjereno ponašanje (uznemiravanje) prema drugoj osobi,
kojemu je cilj povrijediti njezinu osobnost.
Neprihvatljivo je svako spolno uznemiravanje.
Treba izbjegavati situacije koje između radnika mogu dovesti do sukoba interesa.

Načelo objektivnosti

Radnici škole i korisnici trebaju težiti objektivnosti. Radnici škole ne smiju dopustiti da predrasude bilo koje vrste utječu na njihov odnos s drugim osobama i objektivnost u radu.


III. Odnos prema nastavi
• poznavati profesionalne norme i dužnosti
• steći i posjedovati slijedeće kompetencije:
- odgovarajuću stručnu spremu za rad na radnom mjestu na kom radi
- pedagoško-psihološko obrazovanje
- osobine ličnosti (npr. samodisciplina, strpljivost, i sl.)
- promicati kroz nastavu humane vrijednosti i suvremena znanstvena dostignuća
- koristiti izvanškolske mogućnosti poučavanja i učenja (terenska nastava, projekti,
istraživanja…)
- koristiti suvremene didaktičke i metodike strategije u nastavi
- konstantno i aktivno stručno usavršavanje
- kvalitetno se pripremati za rad koristeći primarne i sekundarne izvore znanja
- koristiti suvremenu nastavnu tehnologiju uvažavajući njene metodike vrijednosti
-poticati učenike na čuvanje okoliša i poticati ekološku svijest kod učenika
- aktivno sudjelovati u nastavi i ostalim aktivnostima te osobno pridonositi timskom radu i dinamici.

IV. Odnos prema učenicima

- Promicati ljudska prava, poticati učenike i njihovo kritičko i argumentirano mišljenje
- Učenje temeljiti na istraživanjima, pomagati učenicima da učinkovito koriste suvremene izvore , npr. Internet, TV i sl.
- Poštivati učenikovu osobnost
- Uvažavati i prihvaćati različite potrebe učenika i podržavati i poticati odnose međusobnog poštivanja i tolerancije
- Voditi brigu o intelektualnom i moralnom razvoju učenika
-Objektivno i valjano vrednovati ucenicka postignuća u cilju poticanja njihova razvoja.


V. Odnos prema kolegama
-Promicati suradničke odnose, podržavati inovativnost
-Podržavati timski rad i razmjenu iskustva prilikom poučavanja i učenja
-Usmjeravati i pomagati mlađim kolegama
-Voditi brigu o profesionalnom pristupu radu
-Uvažavati tuda mišljenja te održavati i poticati odnose međusobnog poštovanja i
tolerancije.


VI. Odnos radnika Škole prema sredini u kojoj djeluju i prema korisnicima usluga

- Moralno se ponašati te odgovorno i profesionalno raditi
- Uvažavati i poštivati nacionalne, vjerske i kulturne različitosti suradnika i osoba iz šire društvene sredine kako bi zajednici promicali humane odnose i demokratska načela
- Argumentirano i točno iznositi činjenice o odgoju i obrazovanju
- Poticati nenasilno rješavanje problema svih subjekata u procesu rada i djelovanja
- Korektno predstavljati Školu i osobnim ponašanjem podizati ugled Škole
- Poticati stvaranje pozitivnog stava prema profesiji nastavnika i poslovima ostalih radnika i pri tome biti otvoren za suradnju u sredini u kojoj djeluju
- Aktivno sudjelovati u radu svih tijela Škole u koja su imenovani ili izabrani
- Raditi u skladu sa zakonima i općim moralnim načelima
- U službenoj se komunikaciji radnici Škole služe hrvatskim jezikom, razumljivim rječnikom i latiničnim pismom. U slučaju međunarodne suradnje ili zbog zahtjeva odredbenog posla, radnik Škole se u službenoj komunikaciji može služiti i drugim (stranim) jezikom i/ili pismom
-U vrijeme rada i obavljanja poslova u Školi i onih u vezi s radom Škole radnici Škole
moraju biti primjereno odjeveni, zahtjevima profesije
- Odnos radnika Škole prema korisnicima usluga mora biti profesionalan, nepristran i u skladu s pravilima etičkog ponašanja
- Podatci o učenicima, roditeljima i drugim korisnicima usluga Škole smatraju se
profesionalnom tajnom

VII. Neprihvatljivo ponašanje radnika Škole

- omalovažavanje drugih i drugačijih te svaka diskriminacija, bilo na spolnoj, rasnoj, vjerskoj, nacionalnoj, političkoj ili nekoj drugoj osnovi
- činjenje materijalne štete na imovini Škole namjerno ili grubom nepažnjom
-nepristojan i nekorektan odnos u komunikaciji te nepoštivanje osobnog i profesionalnog dostojanstva
- ometanje nastave i ostalih radnih procesa nedovoljnom pripremljenošću, zakašnjavanjem, prijevremenim napuštanjem ili na bilo koji drugi facin
- dolazak na nastavu ili radno mjesto pod utjecajem opijata kao i unošenje alkoholnih pića ili drugih opijata u prostore Škole
- nepoštivanje pravila Kućnog reda u prostorijama Škole
-pušenje u prostorima Škole kao i svi ostali postupci onečišćavanja okoliša i ugrožavanja kvalitete zdravoga života
-predstavljanje tuđeg rada kao svojega
- neprimjereno oblačenje
-neovlašteni pristup i omogućavanje neovlaštenoga pristupa resursima računalnoga sustava Škole
-odstupanje od ugovorenih obveza sa Školom
-svaki drugi postupak koji nije u skladu s normama dobroga odgoja i Kucanim redom te moralnim normama opće prihvaćenim u društvu.


VIII. Korektivne mjere

- u slučaju nepridržavanja odredbi ovoga Kodeksa primijenit će se odredbe općih akata Škole.


IX. Upoznavanje radnika s Etičkim kodeksom

- Ravnatelj Škole, ili po njemu ovlaštena osoba, dužna je sve radnike upoznati s odredbama ovoga etičkog kodeksa.
- Radnici koji se primaju u radni odnos moraju, prije potpisivanja ugovora o radu, biti
upoznati s odredbama ovoga etičkog kodeksa i potpisom potvrditi da će ih se i stoga
pridržavati.

X. Javnost Etičkoga kodeksa

- Etički se kodeks ističe na vidnome mjestu u Školi.
- Ovaj Etički kodeks objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.
- Etički kodeks mora poznavati svaki radnik i učenik Škole.

XI. Stupanje na snagu
Ovaj Etički kodeks stupa na snagu danom donošenja.
Klasa:
Ur. broj: 2133-29-09-01
U Plaškom, ________________

Ravnatelj: Vlatko Kulić
 Izvor: OŠ PLAŠKI


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju